#titizol kazançlı ol


1. Taraflar

İşbu Kurumsal Hesap Sözleşmesi (bundan böyle “Hesap Sözleşmesi” olarak anılacaktır); “Kırçiçeği Caddesi, Aydınevler Mahallesi ,  Maltepe, İstanbul” adresinde mukim TİTİZOL E-TİCARET A.Ş. (bundan böyle kısaca "TİTİZOL" olarak anılacaktır) ile www.titizol.com Portalda hesap açmak için işbu Hesap Sözleşmesi ile ayrılmaz parçası olan eklerine ve titizol.com Portalında yer alan şartlar ile kurallara onay veren"Kurumsal Hesap Sahibi" arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

 

2. Tanımlar

“Portal”: www.titizol.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan "TİTİZOL"un hizmetlerini sunduğu internet sitesi ve/veya mobil uygulamalar.

“Kullanıcı”: “Portal”a erişen her gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

“Hesap Sahibi”: “Portal”da hesap açan ve “Portal” dahilinde sunulan hizmetlerden faydalanan “Kullanıcı”dır.

“Kurumsal Hesap Sahibi”: “Portal”da hesap açan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu “Hesap Sözleşme”de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, ticari faaliyet gösteren “Kullanıcı“dır.

“Kurumsal Hesap” (“Hesap”): “Kurumsal Hesap Sahibi” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, “Portal”daki “Kurumsal Hesap” formunu doğru ve gerçek bilgilerle eksiksiz olarak doldurması üzerine, “TİTİZOL” tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ve “TİTİZOL” tarafından yapılan bildirim ile kazanılan statüdür. “Hesap” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir, hesap açma süreci tamamlanmadan “Kurumsal Hesap Sahibi” olunamaz. “Hesap” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “TİTİZOL” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. “TİTİZOL” gerekli görmesi ve/veya mevzuattaki düzenlemeler nedeniyle zorunlu durumların meydana gelmesi halinde; “Kurumsal Hesap Sahibi”nin hesabını kapatabilir, herhangi bir sebeple hesabı kapatılanın yapacağı hesap açma talebini kabul etmeyebilir.

“Mağaza”: “Kurumsal Hesap Sahibi”nin “Portal” üzerindeki ticari faaliyetlerini yürütebilmesi için satın alması zorunlu olan, ilanlarını girebildiği yönetebildiği ve sergileyebildiği “TİTİZOL” ürünüdür.  “Mağaza”ya  sahip olmadan “Portal”ın  “Kurumsal Hesap Sahibi”ne sunmuş olduğu hizmetlerden faydalanılamaz.

“Standart Mağaza”: “Mağaza”nın 2022 yılında hizmete sunulan ürün sürümüdür.

“Profesyonel Emlak Ofisi Ürün Ailesi” :  Emlak kategorisinde, taşınmaz ticareti ile iştigal edenler için özel geliştirilmiş “Pro”, “Pro Plus”, “Pro Premium” tipleri bulunan, 2022 yılı Aralık ayında hizmete sunulan “Mağaza” ürün sürümüdür.

“Profesyonel Emlak Mağazası”: “Profesyonel Emlak Ofisi Ürün Ailesi”ndeki herhangi bir tip “Mağaza”yı ifade eder.

“Standart Mağaza” ve “Profesyonel Emlak Mağazası” birlikte “Mağaza” olarak anılacaktır. “Kurumsal Hesap Sahibi”; “Standart Mağaza” veya “Profesyonel Emlak Mağazası” sahibi olmadan “Portal”ın sunmuş olduğu hizmetlerden faydalanamaz.

“Proje Satış Ofisi Ürün Ailesi” : Emlak kategorisinde yer alıp, inşaat ruhsatı ile inşaat projesi yapan Kurumsal Hesap Sahiplerine özel geliştirilmiş “Platinium Ofis” ve “Standart Ofis” tipleri bulunan, 2022 yılında hizmete sunulan “Mağaza” ürün sürümüdür.

“Proje Satış Ofisi Mağazası”: Proje Satış Ofisi Ürün Ailesi”ndeki herhangi bir tip “Mağaza”yı ifade eder.

Kurumsal Hesap Sahibi’nin “Proje Satış Ofisi Mağazası”na sahip olabilmesi ve “Portal”ın sunmuş olduğu hizmetlerden faydalanabilmesi için “Platinium Ofis” veya “Standart Ofis” ürünlerinden en az birine sahip olması gerekmektedir.

“Mağaza Sahibi”: “Portal”a bilgilerini girerek “Mağaza” satın alım işlemini tamamlamış olan “Kurumsal Hesap Sahibi”dir.

“Mağaza Kullanıcısı”: “Mağaza Sahibi”nin vermiş olduğu yetki çerçevesinde “Mağaza”yı kullanabilen ve “Kurumsal Hesap Sahibi”nin tabi olduğu tüm kurallara uymakla yükümlü olan gerçek kişidir. “Mağaza Kullanıcısı” sayısının üst sınırı “TİTİZOL” tarafından belirlenecek olup, “Mağaza Kullanıcısı” sayısına ilişkin üst sınırda “TİTİZOL” dilediği zamanda önceden haber vermeksizin değişiklik yapabilir. Belli bir süre “Portal”a giriş yapmayan veya “Portal”ı kullanmayan “Mağaza Kullanıcıları”nın hesapları TİTİZOL tarafından kapatılabilir.

“TİTİZOL Hizmetleri” ("Hizmetler"): "Portal" içerisinde "Hesap Sahibi"nin işbu “Hesap Sözleşmesi” içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “TİTİZOL” tarafından sunulan uygulamalardır. "TİTİZOL", "Hizmetler"de dilediği zamanda önceden haber vermeksizin değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Hesap Sahibi"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “Portal”da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

“İçerik”: “Portal”da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeleri ifade eder.

"TİTİZOL Arayüzü": “TİTİZOL” ve "Hesap Sahibi" tarafından oluşturulan içeriğin "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve "TİTİZOL Veri Tabanı"ından sorgulanabilmesi amacıyla "Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “TİTİZOL”e ait olan tasarımlar içerisinde “Portal” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları ve mobil uygulama ekranları/sayfalarıdır.

TİTİZOL Veri Tabanı”: “Portal” dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “TİTİZOL”e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.

“Bana Özel” sayfası: “Standart Mağaza” kullanan "Kurumsal Hesap Sahibi"nin "Portal"da yer alan çeşitli uygulamalardan ve "Hizmet”lerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, ticari bilgilerini, tercihlerini, uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgileri girdiği, sadece "Kurumsal Hesap Sahibi" tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen "Kurumsal Hesap Sahibi"ne özel sayfadır.

“Ofisim”: “Profesyonel Emlak Ofisi Ürün Ailesi” kullanan "Kurumsal Hesap Sahibi"nin "Portal"da yer alan çeşitli uygulamalardan ve "Hizmet”lerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, ticari bilgilerini, tercihlerini, uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgileri girdiği, sadece "Kurumsal Hesap Sahibi" tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen "Kurumsal Hesap Sahibi"ne özel sayfadır.

“Proje Ofisim”: “Proje Satış Ofisi Ürün Ailesi” kullanan "Kurumsal Hesap Sahibi"nin "Portal"da yer alan çeşitli uygulamalardan ve "Hizmet”lerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, ticari bilgilerini, tercihlerini, uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgileri girdiği, sadece "Kurumsal Hesap Sahibi" tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen "Kurumsal Hesap Sahibi"ne özel sayfadır.

“Kişisel Veri”: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (KVKK) 3/d maddesi uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi ile KVKK m.6/1’de sayılan özel nitelikli kişisel verilerdir.

“Özel nitelikli kişisel veri”: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

3. “Hesap Sözleşmesi”nin Konusu ve Kapsamı.

İşbu “Hesap Sözleşmesi”nin konusu, "Portal"da sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. “Hesap Sözleşmesi” ve ekleri ile "Portal" içerisinde yer alan kullanıma, hesaba ve hizmetlere ilişkin “TİTİZOL” tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dâhilindedir. "Kullanıcı", işbu “Hesap Sözleşmesi” hükümlerini kabul etmekle, "Portal" içeriklerine, hesaba ve “Hizmetler”e ilişkin “TİTİZOL” tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4. Kurumsal Hesap Sahibi Olma

4.1 “Mağaza Sahibi” için:

4.1.1 “Kurumsal Hesap Sahibi” olabilmek için ticari faaliyet göstermek ve temsile yetkili kişi tarafından “Hesap” başvurusunda bulunmuş olmak ve “TİTİZOL” tarafından işbu “Hesap Sözleşmesi” kapsamında hesabı geçici olarak durdurulmamış veya hesabı kapatılmamış olmak, “İlan Verme Kuralları”na aykırı davranmamış olmak gerekmektedir. “TİTİZOL”, hesabı aktif hale getirmeden önce, tamamen kendi takdirine tabi olmak üzere Kurumsal Hesap Sözleşmesi”ni akdetmek adına işlem yapan kişinin usulüne uygun olarak yetkilendirildiğine ve “Kurumsal Hesap Sahibi” nezdindeki iç onay mekanizmasının usulüne uygun olarak tamamlandığına ilişkin ek bilgi ve belge talep etme hakkına sahiptir. Sisteme yeni bir Mağaza Kullanıcısı tanımlanması sırasında da “TİTİZOL aynı şekilde, ilgili Mağaza Kullanıcısı’nın ve/veya “Mağaza Sahibi” adına işlem yapan kişilerin yetkilendirildiğine ve “Kurumsal Hesap Sahibi” nezdindeki iç onay mekanizmasının usulüne uygun olarak tamamlandığına ilişkin ek bilgi ve belge talep etme hakkına sahiptir.

4.1.2 “TİTİZOL” herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu “Hesap Sözleşmesi”ni tek taraflı olarak feshedebilir, "Kurumsal Hesap Sahibi"nin hesabını kapatabilir veya geçici olarak durdurabilir. "Portal"da belirtilen kurallara aykırılık halleri, “Kurumsal Hesap Sahibi”nin "TİTİZOL" bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri, hesabı kapatma veya geçici olarak durdurma hallerindendir.

4.1.3 “Kurumsal Hesap Sahibi”, “Portal”da ilan vermek ve "TİTİZOL"un sunduğu hizmetlerden yararlanabilmek için “Mağaza” açmalıdır.

4.2 “Mağaza Kullanıcısı” için:

4.2.1 “Mağaza Kullanıcısı” daveti, “Mağaza Sahibi”nin davet etmek istediği gerçek kişilere e-posta ile davet göndermesi ile gerçekleşir. Davet gönderilen e-posta adresinin “TİTİZOL” üzerinde herhangi bir hesapta tanımlı olmaması gereklidir. “Mağaza Kullanıcısı” olma davetini kabul etmek isteyen kişiler, davette yer alan linkteki “Kurumsal Hesap” formunu doldurup, “Kurumsal Hesap Sözleşmesi”ni onaylayarak “Mağaza Kullanıcısı” olabilir.

4.2.2 “Mağaza Kullanıcısı”nın tüm davranışlarından ve yaptığı işlemlerden “Mağaza Sahibi” de müştereken ve müteselsilen sorumludur. Bu nedenle “Mağaza Sahibi”, “Mağaza Kullanıcısı” ile ilişkisini herhangi bir sebeple kesmek istediğinde, derhal bu işlemi “Bana Özel”deki veya “Ofisim”deki “Kullanıcılar” sayfasından gerçekleştirmelidir. Aksi takdirde “Mağaza Kullanıcısı”nın işlemlerinden ötürü sorumlu olmaya devam edecektir. “Mağaza” Sahibi”, “Mağaza Kullanıcısı”nı “Mağaza”dan çıkartması durumunda, “Mağaza Kullanıcısı”nın “Kurumsal Hesap”ı pasif duruma düşecektir.

4.2.3 “Mağaza Kullanıcısı”, sadece bir “Mağaza”nın kullanıcısı olabileceğinden, farklı bir “Mağaza” altında “Mağaza Kullanıcısı” olamaz.

4.2.4 “Mağaza Sahibi”nin “Mağaza”sını kullanıma kapatması durumunda, “Mağaza Kullanıcısı” “Portal”da herhangi bir işlem yapamaz. “Mağaza Kullanıcısı”nın hesabı da pasif hale gelecektir. “Mağaza” sahibinin tekrar mağazasını açması durumunda, “Mağaza Kullanıcısı”nın hesabı herhangi bir ek talep gerekmeksizin aktif hale gelir.

4.2.5 “Mağaza Kullanıcısı” olan bir hesap sahibi “Mağaza” açamaz. “Mağaza”sı olan bir “Kurumsal Hesap Sahibi”, farklı bir “Mağaza”ya “Mağaza Kullanıcısı” olarak eklenemez.

4.2.6 TİTİZOL tarafından belirlenen süre boyunca ilan vermeyen veya “Portal”a giriş yapmayan “Kurumsal Hesap Sahibi”, TİTİZOL tarafından “Mağaza Kullanıcısı” olmaktan çıkarılabilir.

4.2.7 Profesyonel Emlak Mağazası’nın kullanıcı sayısı ilan paketi büyüklüğüne göre belirlenecektir. Şöyle ki; “Mağaza”ların kullanıcı sayısı, paketindeki ilan sayısının 10’a bölünmesi ve elde edilen sayıya 2 eklenmesi ile yani (ilan paketi büyüklüğü/10)+2 formülü ile hesaplanacaktır. Proje Satış Ofisi Mağazası’nın kullanıcı sayısı ise ilan paketi büyüklüğünden bağımsız 5 kullanıcı olacaktır. Bu hesaplamada “Mağaza Kullanıcısı” sayısına “Mağaza Sahibi” dahil olacaktır.

4.2.8 “Mağaza” kullanımlarının güvenliğini arttırmak amacıyla Emlak kategorisindeki “Kurumsal Hesap Sahibi”nin “Mağaza Kullanıcısı” olanlardan son 6 aydır kurumsal kullanıcı adı ve şifresi ile Portal’a giriş yapmayanlar “pasif kullanıcı” olarak kabul edilecek ve “pasif kullanıcı”lar “Mağaza Kullanıcısı” olanlar arasından başkaca herhangi bir bildirime gerek bulunmaksızın silinecektir.

5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1 "Kurumsal Hesap Sahibi"nin Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1  “Kurumsal Hesap Sahibi", “Portal"da belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, “Hesap Sözleşmesi” hükümleri ile “Portal”daki tüm şart ve kuralları okuyup, anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir. “Kurumsal Hesap Sahibi”, faaliyet göstermiş olduğu alanlardaki mevzuata göre, “Yetki Belgesi”, ”Sertifika” vb. belgeler almasının gerekli olduğu alanlarda, ilgili belgelere sahip  olmadan ilan yayınlaması nedeniyle  TİTİZOL’in zarara uğraması halinde; TİTİZOL’in, uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve manevi, doğrudan ve dolaylı her tür zararlar için “Kurumsal Hesap Sahibi”ne rücu hakkı saklıdır.

5.1.2 "Kurumsal Hesap Sahibi”, TİTİZOL’in yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; “Kurumsal Hesap Sahip”ine ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple TİTİZOL’den herhangi bir talepte bulunmayacağını, her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bunun haricinde “Kurumsal Hesap Sahibi”nin “Portal” üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarının ihlal edildiği iddiası ile “TİTİZOL”e bildirimde bulunulması halinde; “Kurumsal Hesap Sahibi”nin bildirdiği ad-soyad/ticari unvan, mağaza bilgileri ile “Mağaza Kullanıcısı” bilgileri, ilan bilgileri ve varsa istenen diğer bilgileri “TİTİZOL” ilgili kişi ya da kuruma verebilir.

5.1.3 "Kurumsal Hesap Sahibi"nin, hesabına girişte kullandığı "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğini münhasıran ve münferiden kendisi tarafından sağlaması, bizzat kendisinin kullanması gerekir. “Kurumsal Hesap Sahibi” aynı “kullanıcı adı” ve “şifre” bilgileri başkaca internet sitelerinin hesaplarına tanımlamamalı, başkaca internet sitelerinin hesabında kayıtlı bulunan “kullanıcı adı” ve “şifre” bilgilerini TİTİZOL “Hesap”ına tanımlamamalıdır. “Kurumsal Hesap Sahibi” herhangi bir amaçla “kullanıcı adı” ve “şifre” bilgilerini, başka bir kullanıcı, şirket, üçüncü kişi ile yazılımsal arayüz vb. ile paylaşamaz.  Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer kullanıcıların ve/veya "TİTİZOL"un ve/veya üçüncü kişilerin ve/veya kendisinin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve manevi, doğrudan ve dolaylı her tür zararlardan “Kurumsal Hesap Sahibi” sorumlu olacaktır. TİTİZOL’in böyle bir durumda uğrayacağı zarar için Kurumsal Hesap Sahibi’ne rücu etme hakkı saklıdır. Mağaza Sahibi ve Mağaza Kullanıcısı’na ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat “Kurumsal Hesap Sahibi”, tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin “Kurumsal Hesap Sahibi”, tarafından yetkilendirilmiş kişiler dışındaki bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle “Kurumsal Hesap Sahibi” ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran “Kurumsal Hesap Sahibi” sorumlu olacaktır. “Kurumsal Hesap Sahibi”, “Mağaza Kullanıcısı” veya “Mağaza Sahibi” gibi belirli bir kullanıcı adı ve şifre ile Portal’a giriş yapan kişilere ait hesap bilgilerinin bir üçüncü kişi tarafından öğrenildiğine dair herhangi birinin şüphesinin bulunması halinde; “Kurumsal Hesap Sahibi” derhal durumu Portal yetkililerine bildirecektir.

5.1.4 "Kurumsal Hesap Sahibi", "Portal" dahilinde kendisi veya Mağaza Kullanıcısı/Kullanıcıları tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, tüketici aldatıcı nitelikte olmadığını, söz konusu bilgi ve içeriklerin "Portal"da yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin, yürürlükteki mevzuata aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. TİTİZOL, " Kurumsal Hesap Sahibi" tarafından TİTİZOL’e iletilen veya "Portal" üzerinden “Kurumsal Hesap Sahibi” tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak herhangi bir zarardan da sorumlu tutulamaz. “Kurumsal Hesap Sahibi”, “Hesap” açma aşamasında sunulan bilgilerin değişmesi halinde; yeni ve güncel bilgileri “TİTİZOL”e gecikmeksizin bildirmekle yükümlüdür. Bildirmemesi halinde "TİTİZOL"un uğrayacağı tüm doğrudan ve dolaylı tüm zarar için “Kurumsal Hesap Sahibi”ne rücu etme hakkı saklıdır.

5.1.5 "Kurumsal Hesap Sahibi", TİTİZOL’in yazılı onayı olmadan işbu “Hesap Sözleşmesi”ni veya bu “Hesap Sözleşmesi”nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.1.6 “Kurumsal Hesap Sahibi” hukuka uygun yöntem ve amaçlarla "Portal" üzerinde ilan yayınlayabilir, işlem yapabilir. "Kurumsal Hesap Sahibi"nin, "Portal" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. " Kurumsal Hesap Sahibi", "TİTİZOL"in ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, kişisel verilerine, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki "Portal" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veritabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde "Portal"a yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "TİTİZOL" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. "Kurumsal Hesap Sahibi"nin işbu “Hesap Sözleşmesi” hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "Portal" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "TİTİZOL" doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. TİTİZOL’in böyle bir durumda uğrayacağı zarar için “Kurumsal Hesap Sahibi”ne rücu etme hakkı saklıdır

5.1.7 “TİTİZOL”, “Kurumsal Hesap Sahibi”nin sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve “TİTİZOL Arayüzü”nü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “TİTİZOL” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “TİTİZOL” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup, "TİTİZOL”in her türlü talep, dava ve takip hakları saklıdır.

5.1.8 “TİTİZOL” tarafından “Kurumsal Hesap Sahibi” için hazırlanan raporları ve benzeri içerikleri, müşterileri dışında kimseyle paylaşamaz, rapor içeriğinde herhangi bir değişiklik yapamaz, satamaz, rapordan kısmen alıntı yapamaz, rapordan türetilmiş çalışmalar yapamaz. "TİTİZOL"un yapay zeka teknolojisi ile oluşturulmuş İlan Klibi titizol.com kullanıcılarının görüntülemesi için oluşturulmuş olup, sadece www.titizol.com internet sitesi ile mobil uygulamaları üzerinden ilana ayrılan alanda yayınlanabilir, kopyalanamaz, başkaca platformda ya da mecrada kullanılamaz, başka veritabanlarına aktarılamaz, üçüncü kişilerle paylaşılamaz. Raporlar, ilan klipleri veya benzeri içerikler hakkında işbu madde hükümlerine aykırı hareket ettiğinin tespit edilmesi halinde; “TİTİZOL” tarafından hesabı geçici olarak durdurulabilir ya da hesabı kapatılabilir ya da başkaca yaptırım uygulanabilir. “Kurumsal Hesap Sahibi” rapor veya ilan klibi içeriği konusunda "TİTİZOL"un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını peşinen kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.9 “Kurumsal Hesap Sahibi”nin “Portal” veya “TİTİZOL” sistemlerinin güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya “Portal”, “TİTİZOL” ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunması, “Portal”ın ve “Portal”a ait diğer yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların “Portal”dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, bu sonuçları verecek şekilde sisteme veya “Portal”’a orantısız yük bindirmesi; “Portal”’ın kaynak kodlarına veya “TİTİZOL”’ın sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması, “Portal”’ın çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, “TİTİZOL” sunucularına erişim sağlamaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

5.2. "TİTİZOL"in Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1 "TİTİZOL", işbu “Hesap Sözleşmesi”nde bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili “Portal”da belirtilen açıklamalar ve işbu “Hesap Sözleşmesi”nde belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, işbu “Hesap Sözleşmesi” kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; “TİTİZOL” her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu “Hesap Sözleşmesi” ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

5.2.2 ”TİTİZOL” Portal’ı ve “Hizmetler”i; “Olduğu Gibi” sağlamakta olup, “Portal” ve “Hizmetler”in hatasız, kusursuz, kesintisiz, mükemmel olduğu veya “Kurumsal Hesap Sahibi”nin kendine özel ihtiyaçlarını karşılayacağı şeklinde bir iddia veya taahhütte bulunmamaktadır. “TİTİZOL” “Portal” üzerinde her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalar yapabilir ve “Kurumsal Hesap Sahibi” Portal’ı ve “Hizmetler”i kullanmaya devam ettiği sürece, “Portal”i ve “Hizmetler”i kullandığı haliyle (“Olduğu Gibi”) kabul etmiş sayılır. “TİTİZOL”:

(i)  “Kurumsal Hesap Sahibi”’nin “Portal” ve “Hizmetler”i kullanması, kullanmaması, yanlış kullanması veya “Kurumsal Hesap Sahibi”nin “Hesap Sözleşmesi”nde  belirtilen taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesinden;

(ii) tüm donanım, sistem yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan;

(iii) iletişim ağı (network), internet bağlantısı, bağlantı hatalarından;

(iv) “Portal” üzerinde gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalar sonucunda oluşabilecek hata ve arızalardan; 

(v) voltaj dalgalanmalarından, batarya ve elektrik kesilmelerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri faktörlerden;

(vi) işletim sistemi uyumsuzluklarından;

(vii) yukarıda sayılanlarla sınırlı olmaksızın “Kurumsal Hesap Sahibi”nin “Mağaza”sını ve/veya “Portal”ı kullanmasını engelleyen uyumsuzlukların veya hataların ortaya çıkmasından

kaynaklanan doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, bu kapsamda “Kurumsal Hesap Sahibi” veya üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden sorumlu değildir.

5.2.3 “TİTİZOL”, “Hesap Sözleşmesi” ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da “Kurumsal Hesap” açma aşamasında talep edilen ad-soyad/ticari unvan, telefon numarası, e-posta adresi, adres, işletme türü gibi bilgileri; yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde ek onayları ve açık rızaları almak suretiyle, sms, e-posta, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, araştırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde “Kurumsal Hesap Sahibi” ile temas kurmak, süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için kullanabilir, "TİTİZOL"un işbirliği içinde olduğu firmalara aktarabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir.

5.2.4 "TİTİZOL"in üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler "Kurumsal Hesap Sahibi" tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle "TİTİZOL" tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde doğrulama beyanı veya garanti niteliği taşımamaktadır. "Portal" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "TİTİZOL"in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.2.5 "TİTİZOL", "Portal"ın işleyişine, hukuka, mevzuata, başkalarının haklarına, “Hesap Sözleşmesi” koşullarına, kişisel verilerin korunmasına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; "TİTİZOL" bu mesajı giren "Kurumsal Hesap Sahibi"nin hesabını herhangi bir bildirim yapmadan kapatabilir. TİTİZOL, mevzuatta meydana gelen değişikliklere bağlı olarak “Kurumsal Hesap Sahibi”ne ek yükümlülükler getirebilir, söz konusu yükümlülükler “Portal”da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

5.2.6 "TİTİZOL", ilan sayfaları da dahil olmak üzere “Portal”da reklam alanı olarak belirleyeceği tüm alanlarda kendisinin ya da müşterilerinin reklamını yayınlayabilir.

5.2.7 "TİTİZOL"in, "TİTİZOL" çalışanlarının ve yöneticilerinin, “Portal”da “Hesap Sahibi” ve “Kullanıcı”lar tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır.

5.2.8 “Kurumsal Hesap Sahibi”nin başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının yahut yanıltıcı ve kötü maksatlı olduğunun tespit edilmesi, hesap başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun önceden reddedilmiş olması, hesabının devam ettiği süreçte “Kurumsal Hesap Sahibi” hakkında şikâyetler veya olumsuz yorumlar alınması ve benzeri sebeplerle; “TİTİZOL” herhangi bir bildirimde bulunmadan, herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu sözleşmeyi feshederek “Kurumsal Hesap Sahibi”nin hesabını kapatabilir. Hesap kapatma işleminden önce “TİTİZOL” yetkilileri tarafından gerekli incelemelerin yapılabilmesi için “TİTİZOL” mağazanın kapatılması da dahil uygun gördüğü tedbirleri uygulayabilir. Hesabın kapatılması veya geçici olarak durdurulması yahut Sözleşme’nin herhangi bir sebeple feshedilmesinin ardından “TİTİZOL”, kendi takdirine bağlı olarak, “Kurumsal Hesap Sahibi”nin Portal üzerinden paylaşmış olduğu içerikler veya diğer paylaşımların akıbeti konusunda münhasıran karar verme yetkisine sahiptir.

5.2.9 "TİTİZOL", 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında ve bu Kanun doğrultusunda "Yer Sağlayıcı" olarak faaliyet göstermektedir. TİTİZOL”i Sözleşme’nin ifası sonucunda kendisi tarafından belirli sonuçların üretileceğini garanti etmemektedir. “TİTİZOL”, fikri mülkiyet haklarının ihlali, ilan içeriklerinin doğruluğu dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere; “Portal”ın kullanılması ile bağlantılı herhangi bir beyan ve taahhütte bulunmamaktadır. TİTİZOL ayrıca bakım, onarım çalışmaları, teknik aksaklıklar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir sebepten ötürü Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin geç verilmesi, kesintiye uğraması veya hizmetin verilmesi ile ilgili “TİTİZOL” herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.

6. Gizlilik Politikası

6.1 “TİTİZOL”, "Portal"da "Kurumsal Hesap Sahibi"yle ilgili bilgileri işbu “Hesap Sözleşmesi” ve işbu “Hesap Sözleşmesi”nin eklerinden biri ve ayrılmaz parçası olan EK-2’teki Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. “TİTİZOL” "Kurumsal Hesap Sahibi"ne ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir. “Kurumsal Hesap Sahibi”, ilanla ilgili olarak Satıcı ile Alıcı arasında mesajlaşmanın yapılabilmesi için Alıcı sıfatıyla hareket ettiği durumlarda giriş yapmayı ve Alıcı sıfatıyla kendisinin telefon numarasının Satıcı ile paylaşılmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2 "Hesap Sahibi”nin kişisel veri teşkil edebilecek ve kendisi tarafından Portal’a girilen verileri “TİTİZOL” tarafından “Hesap Sözleşmesi” kapsamında; “Portal”ın fonksiyonlarının kullandırılması, hizmetlerin ve içeriklerin sağlanması ve yukarıda sayılan amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması sayfası ziyaret edilmelidir. “TİTİZOL” Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda ve sair kişisel veriler ile ilgili politika, prosedür, sözleşme maddeleri ve kullanım koşullarında istediği zaman değişiklik yapabilir. Değişiklikler Portal’da yayınlandığı anda yürürlüğe girer ve “Hesap Sahibi” için bağlayıcı olur. “Hesap Sahibi” bu değişiklikleri takip etmekle yükümlü olup, TİTİZOL’den bu değişikliklerle ilgili herhangi bir talepte veya zarar ziyan iddiasında bulunamaz.

6.3 "Hesap Sahibi”, “Portal” dahilinde eriştiği bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden “Hesap Sahibi"nin veya "TİTİZOL"un ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlü olup, elde ettiği Kullanıcılar’a veya üçüncü kişilere ait Kişisel Verilerin korunmasından, işlenmesinden, aktarılmasından ve KVKK kapsamındaki tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu, "TİTİZOL"un kendi sistemlerinde internet sitesinin kullanımı için zorunlu olarak topladığı kişisel veriler dışındaki hiçbir kişisel veri için KVKK kapsamında herhangi bir yükümlülüğünün ve sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. “Hesap Sahibi”, kişisel verilerin korunması yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi veya kişisel verileri işlemesi, aktarması veya sair surette bir işleme konu etmesi ve bu kullanımın bir ihlal meydana getirmesi durumunda; Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun veya idari makamların veya mahkemelerin kişisel verilerle ilgili olarak verdikleri kararlar neticesinde "TİTİZOL"un bir zarara uğraması durumunda; bu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4 “Hesap Sahibi”, bir Avrupa Birliği mukimi gerçek kişi olması durumunda kendi kişisel verileri ile ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemeleri ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarının ve düzenlemelerinin uygulanacağını, çıkabilecek tüm hukuki sorunlarda kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmadan Türk iç hukukunun uygulanacağını, 95/46/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifi’nin ve Mayıs 2018 tarihinde Avrupa Birliği’nde yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Regülasyonu’nun (GDPR) uygulanmayacağını, Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un kanunlar ihtilafı kaidelerinin uygulanmasını talep etmekten feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5 “Hesap Sahibi”, “TİTİZOL” hesabı ve/veya yayınladığı ilanlar nedeniyle alenileşmiş olan kişisel verilerinin Google veya diğer arama motorları veya benzer verileri indeksleyen sistemler tarafından kaydedilmesi, işlenmesi, arama sonuçlarında çıkarılması gibi durumlar için "TİTİZOL"un herhangi bir dahlinin, katkısının olmadığını ve kişisel verilerinin indekslenmek veya sair yöntemlerle aramaya mahsus yapılandırılmış sistemlerde herhangi bir şekil ve surette işlenmesi veya aktarılmasından dolayı "TİTİZOL"un herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, veri sahibi olarak yapacağı başvuru taleplerini başta indekslemeyle ilgili süreçlerde veri sorumlusu sıfatını haiz olan Google olmak üzere diğer arama motorları veya arama sistemleri, indeskleme sistemleri işleten veri sorumlusu gerçek ve/veya tüzel kişilere yöneltmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.6 “Hesap Sahibi” ilan verirken veya “TİTİZOL” Portal’ı kullandığı esnada özel nitelikli kişisel verilerini ifşa etmeyeceğini, ifşa etmesi durumunda ise bu verilerin işlenmesiyle ilgili olarak "TİTİZOL"un herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.7 Kurumsal Hesap Sahibi, müşterilerinden toplamış olduğu verilerin işlenmesinden, aktarılmasından 6698 sayılı Kanun uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla sorumlu olup, TİTİZOL’in bu konuda herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, Kanun kapsamında alınması gereken güvenlik önlemlerinden ve diğer tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Fikri Mülkiyet Hakları

“Portal” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “Portal”ın (sınırlı olmamak kaydıyla "TİTİZOL Veri Tabanı", "TİTİZOL Arayüzü", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birlikte "TİTİZOL"in telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) "TİTİZOL"e aittir ve/veya "TİTİZOL" tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır "Hesap Sahibi ", "TİTİZOL" hizmetlerini, "TİTİZOL" bilgilerini ve "TİTİZOL"in fikri haklarına ve telif haklarına tabi çalışmalarını satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "TİTİZOL"in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Portal Kullanım Koşulları" dâhilinde "TİTİZOL" tarafından açıkça izin verilen durumlar haricinde "TİTİZOL"in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. İşbu “Hesap Sözleşmesi”nin akdi ile “TİTİZOL”, “Portal”ın “Hesap Sözleşmesi” koşulları çerçevesinde ve “Hizmetler”den faydalanılması amacıyla sınırlı olarak kullanılmasına ilişkin “Kurumsal Hesap Sahibi”’ne münhasır olmayan ve devredilemez bir kullanım hakkı (basit ruhsat) tesis etmektedir.

8. “Hesap Sözleşmesi” Değişiklikleri

"TİTİZOL", tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu “Hesap Sözleşmesi”ni, eklerini ve/veya herhangi bir maddesini uygun göreceği herhangi bir zamanda "Portal"da yayınlayarak değiştirebilir. İşbu “Hesap Sözleşmesi”nin değişen hükümleri, “Portal”da yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girecek, mevcut hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu “Hesap Sözleşmesi”, "Hesap Sahibi"nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

9. Mücbir Sebepler

Bu Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, ne TİTİZOL ne de Kurumsal Hesap Sahibi, yükümlülüklerini yerine getirmelerinin mücbir sebep nedeniyle engellenmesi veya alıkonması durumunda, Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini ifada temerrüde düşmüş sayılırlar. Mücbir sebep, mağdur olan tarafın hatası, kusuru veya ihmali olmaksızın, öngörülemez ve karşı konulamaz nitelikteki, bir Tarafın fiilini geçici veya sürekli olarak imkânsız hâle getiren veya fiilin ifası mümkün olsa dâhi, edimler arasındaki dengeyi bir Taraf aleyhine aşırı ölçüde bozan olgular anlamına gelir. Mücbir sebep halinde mağdur Taraf diğer Tarafı derhal haberdar edecek ve mücbir sebebin özelliğine göre edimin geçici veya sürekli olarak imkânsız hâle gelip gelmediğini ya da edimler arasındaki dengenin kendisi aleyhine aşırı ölçüde bozulduğunu, mücbir sebebin meydana geldiği tarihten itibaren en geç 7 gün içinde yazılı olarak bildirecektir.

Mücbir sebep nedeniyle edimin ifası geçici olarak imkânsızlaşmış ise, mücbir sebep nedeniyle edimini ifa etmesi imkânsız hâle gelen Taraf, (i) edimin ifa edilememesinin sebebini ortadan kaldırmak için gereken tüm çabayı sarf edecek, (ii) diğer Taraf bu sebep ortadan kalkıncaya kadar akdi yükümlülüklerinden azade tutulmak üzere, bu sebep ortadan kalkar kalkmaz edimlerinin tümünü ifa edecektir. Taraflar, geçici ifa imkânsızlığının 30 günden fazla sürmesi hâlinde her iki Tarafın, Sözleşmeyi tazminat veya herhangi bir ek yükümlülük olmaksızın feshetme hakkı bulunacağını kabul ederler.

Mücbir sebep nedeniyle edimin ifası sürekli olarak imkânsız hâle gelmiş ise, Türk Borçlar Kanunu madde 136 uyarınca borç, edimin ifasının imkânsız hâle geldiği tarihte kusursuz ifa imkânsızlığı nedeniyle sona erecek ve kanuni hükümler uygulama alanı bulacaktır.

Mücbir Sebep meydana gelmiş ve ancak edimin ifası geçici yahut sürekli olarak imkânsızlaşmamış ve fakat edimler arasındaki denge bir taraf aleyhine aşırı ölçüde bozulmuş ise, mücbir sebepten etkilenen Taraf, öncelikle edimler arasında bozulan dengenin yeniden tesis edilebilmesi adına karşı Tarafa yazılı olarak bir müzakere talebinde bulunacak ve Taraflar, mahkeme yoluna başvurmaksızın uyarlama şartlarının aralarında düzenlenmesi hususunda müzakere yürüteceklerdir. İlgili müzakere talebinin alınmasından itibaren 30 gün içinde sürecin anlaşma ile sonuçlanmaması hâlinde, kendisi aleyhine edim dengesi bozulan Tarafın mahkemeye başvurmak suretiyle uyarlama talep etmesi mümkün olacaktır. Taraflar para borcunun ifasının imkânsızlaşmayacağını kabul ve beyan ederler.

“Kurumsal Hesap Sahibi”, ediminin ifasının objektif olarak mümkün olduğu durumlarda, mevzuat değişikliği nedeniyle kendisine getirilen ek yükümlülüklerin mücbir sebep olarak addedilemeyeceğini, bu sebeple Sözleşme hükümlerinde değişiklik talep etmesinin mümkün olmayacağını kabul eder.

10. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu “Hesap Sözleşmesi”nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu “Hesap Sözleşmesi” dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Hesap Sözleşmesi”nden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11. Yürürlük

İşbu “Hesap Sözleşmesi” ve “Hesap Sözleşmesi”yle atıfta bulunulan ve “Hesap Sözleşmesi”nin ayrılmaz bir parçası olan ekler ile “Portal”da yer alan kurallar ve şartlar, " Hesap Sahibi"nin elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. “Hesap Sözleşmesi”nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması “Hesap Sözleşmesi”nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.