#titizol kazançlı ol


1. TARAFLAR

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve TİTİZOL.com Portal Hesap Sözleşmesi başta olmak üzere sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan eklerden oluşan işbu TİTİZOL.com EMLAK OFİSİM Hesap Sözleşmesi (Hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır),

Kırçiçeği Caddesi, Aydınevler Mahallesi ,  Maltepe, İstanbul” adresinde mukim TİTİZOL E-TİCARET A.Ş. (Bundan böyle kısaca "TİTİZOL" olarak anılacaktır)

ile

www.titizol.com portalına hesap açarken bilgilerini paylaşan hesap sahibi (Bundan böyle kısaca “Hesap Sahibi” olarak anılacaktır)

arasında akdedilmiş olup; “Hesap Sahibi”nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

2. TANIMLAR

“EMLAK OFİSİM”: Hesap Sahibi’ne internet sitesini ve emlak yönetimini organize edebileceği bir yönetim paneli sunulmasını sağlayan; “Hesap Sahibi” tarafından talep edilmesi halinde “Hesap Sahibi” adına “Hesap Sahibi”nin beyan ettiği bilgiler ile bir adet ile sınırlı olmak üzere alan adı tescili başvurularının yapılmasını ve yönetilmesini sağlayan, TİTİZOL.com Portal Hesap Sözleşmesi kapsamında bir “Hizmet” olan “Emlak Portföy Yönetim Sistemi” ürünü.

"Hesap Sahibi": www.TİTİZOL.com portalında hesap açan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler.

"Kullanıcı": "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

Portal”: www.titizol.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “TİTİZOL”’in hizmetlerini sunduğu internet sitesi ve/veya mobil uygulamalar.

 

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu sözleşmenin konusu, “TİTİZOL” tarafından "Portal" üzerinden sunulan EMLAK OFİSİM hizmetlerinin kapsamının, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. "Hesap Sahibi", işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, "Portal" içinde yer alan kullanıma, hesaba ve hizmetlere ilişkin "TİTİZOL" tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. “Hesap Sahibi” bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. “EMLAK OFİSİM” Hizmeti Kullanımı Şartları

4.1.“EMLAK OFİSİM” hizmetinden yalnızca “Portal”da mağazası bulunan “Hesap Sahipleri” faydalanabilir. “Hesap Sahibi”ne ait her bir mağaza başına 1 (bir) adet EMLAK OFİSİM tahsis edilmesi mümkündür. 01.01.2023 tarihinden sonra TİTİZOL’de hesap sahibi olanlar ücretli olarak web sitesi hizmetinden yararlanabileceklerdir. Bu amaçla halihazırda web sitesi hizmetinden yararlanmakta olan “Hesap Sahipleri”ne taahhüt döneminin sonunda taahhüt yenilemesi ile birlikte mevcut web sitesi tanımlanacak, web sitesi hizmeti ücreti bildirilecektir. “Hesap Sahibi”, tanımlanan web sitesi hizmetini dilerse TİTİZOL tarafından bildirilen süre içinde iptal edebilecektir. Bu durumda web sitesi hizmeti için tahsil edilmiş olan tutar, bakiye olarak “Hesap Sahibi”nin hesabına eklenecektir. Web sitesi hizmeti ücreti ilan paketi büyüklüğüne göre değişmekte olup, paket değişikliği yapıldığında Web sitesi hizmeti ücreti de değişecektir. “TİTİZOL”in ilgili ücretlendirme politikasında değişiklik yapma hakkı ve sözleşmenin yenilenmesini müteakip ek ücret talep etme hakkı saklıdır.

4.2. “EMLAK OFİSİM” münhasıran “TİTİZOL”e ait sistem ile “Hesap Sahibi”ne tahsisli bulunan mağaza ile entegre şekilde çalışır. “EMLAK OFİSİM”nin yönetim paneline yalnızca “Hesap Sahibi”nin “Portal”daki mağazasında bulunan alt kullanıcılar ve mağaza yöneticisi giriş yapabilir. Bu kişilerin işlemlerinden doğrudan “Hesap Sahibi” sorumlu olur.

4.3. “EMLAK OFİSİM”, “Hesap Sahibi” adına kayıtlı bulunan alan adı ile entegre şekilde çalışabileceği gibi, “Hesap Sahibi” tarafından bu yönde bir talep gelmesi halinde, “TİTİZOL” tarafından “Hesap Sahibi” nam ve hesabına yeni bir alan adı tescil edilmesi de mümkündür. Bu şekilde tescili gerçekleştirilecek alan adı, hukuka ve ahlaka uygun olarak ve üçüncü kişilerin haklarına halel getirmeksizin “Hesap Sahibi” tarafından tespit edilir; alan adı tescili başvurusu sırasında sunulması gereken bilgiler “Hesap Sahibi” tarafından “TİTİZOL”e bildirilir; “Hesap Sahibi” söz konusu bilgilerin doğru ve güncel olacağını taahhüt eder. ”TİTİZOL” “Hesap Sahibi” tarafından bildirilen bilgiler ve alan adı talebinin gerçekleştirileceği ile ilgili herhangi bir taahhütte bulunmamakta olup herhangi bir sebep göstermeden alan adı taleplerini geri çevirebilir; söz konu alan adı tahsis edilse dahi “Hesap Sahibi” alan adının hukuki uyuşmazlıklar ve/veya ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) kuralları uyarınca terkinin veya üçüncü bir kişiye tahsisinin mümkün olabileceğini, söz konusu süreçlerde “TİTİZOL”in herhangi bir faaliyeti ve sorumluluğu olmadığını ve olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Alan adının tescili, yönetilmesi, gereken hallerde yenilenmesi işlemleri “TİTİZOL” tarafından gerçekleştirilecektir. Ancak işbu sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, söz konusu alan adı “TİTİZOL” tarafından “AUTH CODE”un transferi ile birlikte “Hesap Sahibi”ne devredilir. Bu devir dışında “Hesap Sahibi”ne “Hesap Sahibi” tarafından oluşturulan veya “TİTİZOL”e iletilen veya “TİTİZOL” veya üçüncü kişiler tarafından oluşturulan veya iletilen herhangi bir veri verilmeyecek olup bu verilerle ilgili “TİTİZOL”in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.4. “Hesap Sahibi” tarafından “EMLAK OFİSİM” üzerinden verilen ilanlar otomatik olarak “TİTİZOL”e gönderilir. “Hesap Sahibi”, “EMLAK OFİSİM” üzerinden verdiği ilanların, görsellerin, açıklamaların içeriğinden bizzat sorumlu olur. “Hesap Sahibi”, girişini yaptığı ilanların “TİTİZOL”in ilan verme ve mağaza kurallarına uygun olduğunu, gerçeği yansıttığını ve herhangi bir şekilde yanıltıcı olmadığını kabul eder.

4.5. “EMLAK OFİSİM” üzerindeki her türlü mülkiyet hakkı ile “EMLAK OFİSİM”, ilgili yazılım, arayüz, kaynak kodları vb. üzerindeki 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan tüm fikri mülkiyet hakları münhasıran “TİTİZOL”e aittir. İşbu sözleşme hiçbir şekilde EMLAK OFİSİM üzerindeki herhangi bir hakkın kısmen veya tamamen, geçici ya da daimi şekilde “Hesap Sahibi”ne devredildiği şeklinde yorumlanamaz. “Hesap Sahibi”nin “EMLAK OFİSİM”i kullanımı işbu sözleşmenin amacıyla sınırlı olup, “Hesap Sahibi”nin “EMLAK OFİSİM” üzerinde herhangi bir değişiklik yapması, kaynak kodlarına erişmesi, çoğaltması, kopyalaması, yayması yasaktır. “Hesap Sahibi” “EMLAK OFİSİM” kapsamındaki internet sitesinin kodları içerisine “TİTİZOL” tarafından belirtilecek şekilde “TİTİZOL” tarafından verilecek analiz kodlarını yerleştirecektir. Bu sitede yayınlanan ilanların tüm mülkiyet ve fikri mülkiyet hakları münhasıran “TİTİZOL”e ait olduğundan, ilanların kopyalanması, başka mecralarda yayınlanması, başka veri tabanlarına aktarılması, üçüncü kişilerin erişimine veya kullanımına açılması, ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere ilanların işlenmesi yasaktır.

4.6. “TİTİZOL”, “EMLAK OFİSİM”nin mümkün olan en az aksaklıkla gereği gibi çalışması ve “EMLAK OFİSİM”de tutulan verilerin güvenliğini sağlamak için azami gayret gösterecektir. Bu çerçevede, “EMLAK OFİSİM”de yaşanan aksaklıklar “Hesap Sahibi” tarafından 0 850 000 00 00 numaralı “TİTİZOL” müşteri hizmetlerine bildirilecek ve mümkün olan en kısa sürede “TİTİZOL” tarafından giderilmeye çalışılacaktır. “Hesap Sahibi”, söz konusu aksaklıklarla ilgili olarak “TİTİZOL”den herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul ve beyan eder.

5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1. “Hesap Sahibi”, “Portal” üzerinde işlem gerçekleştirirken ve “EMLAK OFİSİM” hizmetlerinden faydalanırken ve işbu sözleşme içerisinde yer alan şartlara, TİTİZOL.com Portal Hesap Sözleşmesi kapsamında kabul etmiş olduğu hizmet kullanım koşullarına, "Portal"ın ve “EMLAK OFİSİM”nin ilgili alanlarında yararlandığı hizmete ilişkin belirtilen kurallara/beyanlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

5.2. "Hesap Sahibi", "TİTİZOL"in yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde kullanıcılara ait gizli/özel/kişisel veri özel nitelikli kişisel veri/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder. Bunun haricinde “Hesap Sahibi”nin “EMLAK OFİSİM” ya da “Portal” üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak üçüncü kişilerin haklarını ihlal ettiği iddiasının, hakkı ihlal edilen taraflarca “TİTİZOL”e beyan edilerek yargı yoluna başvurulacağının bildirilmesi halinde “TİTİZOL” “Hesap Sahibi”nin kendisine bildirdiği ad, soyad bilgisini karşı tarafa verebilir.

5.3. "Hesap Sahipleri"nin, "TİTİZOL" tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve müstakilen kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen "Hesap Sahipleri"nin sorumluluğundadır. "Hesap Sahipleri", kullanıcı adı ve şifrenin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer hesap sahiplerinin, "TİTİZOL"in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.

5.4. "Hesap Sahipleri" " EMLAK OFİSİM " dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin " EMLAK OFİSİM " üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedirler. "TİTİZOL", "Hesap Sahipleri" tarafından "TİTİZOL"e iletilen veya " EMLAK OFİSİM " üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme ve bu içeriklerin internet üzerinden yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin hukuka aykırı bir durum oluşturmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5.5. "Hesap Sahibi", "TİTİZOL"in yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.6. “Hesap Sahibi”nin işbu sözleşmede yer alan yükümlülüklerinden herhangi birine aykırı davranması, özellikle alan adı ve internet sitesinde yayınladığı reklamlar nedeniyle üçüncü bir kişinin haklarını ihlal etmesi nedeniyle doğacak her türlü zarardan münhasıran “Hesap Sahibi” sorumludur. “Hesap Sahibi”nin söz konusu ihlalleri nedeniyle “TİTİZOL”in herhangi bir zarara uğraması, bir zararı tazminle veya ceza ile mükellef olması ya da bir talebe maruz kalması halinde; ilgili tüm talep ve tutarlar ferileri ile birlikte “Hesap Sahibi”ne rücu edilecektir.

5.7. "Portal"da "Hesap Sahipleri" de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "TİTİZOL"in, "TİTİZOL" çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. "TİTİZOL", "Hesap Sahipleri" de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

5.8. "TİTİZOL", " EMLAK OFİSİM " kapsamında sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; "Hesap Sahipleri"nin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "TİTİZOL", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "Hesap Sahipleri", "TİTİZOL"in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "TİTİZOL" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "TİTİZOL" tarafından yapabilir. "TİTİZOL" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

5.9. 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında "Yer Sağlayıcı" olarak faaliyet gösteren "TİTİZOL", Portal üzerinden sunulan EMLAK OFİSİM hizmetlerinin sağlanması kapsamında 6698 sayılı Kanun uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

EMLAK OFİSİM hizmetinden yararlanan "Hesap Sahibi/hesap sahipleri" müşterilerinden toplamış olduğu kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılmasından 6698 sayılı Kanun uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla sorumlu olup, Kanun kapsamında alınması gereken güvenlik önlemlerinden ve diğer tüm yükümlülüklerden sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.10.  “EMLAK OFİSİM” hizmetinden yararlanan “Hesap Sahipleri” Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "TİTİZOL"in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, siyasi propaganda niteliğinde, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, eşitlik mevzuatına, insan haklarına, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

6. Sözleşmenin Süresi ve Sona Ermesi

6.1. İşbu sözleşme Hesap Sahibi tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girecek olup, daha önce feshedilmediği sürece “Hesap Sahibi”nin TİTİZOL.com Portal Hesap Sözleşmesi kapsamında mağazayı kullanma hakkı devam ettiği sürece yürürlükte kalacaktır.

6.2. "TİTİZOL" her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir veya sözleşmeyi feshetmeden "Hesap Sahibi"nin “Emlak Ofisim”kullanım hakkına son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, kullanıma son verme ve hesabı durdurma kararları tamamen işbu sözleşmeye ve ilgili diğer kurallara aykırılık, "Hesap Sahibi"nin işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun "TİTİZOL" bilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun "TİTİZOL" tarafından tespit edilmesi veya "TİTİZOL"in ticari kararları veya “TİTİZOL” tarafından ortaya çıkan durumun hukuki bir risk oluşturduğunun değerlendirilmesi doğrultusunda "TİTİZOL"in kendi iradesi ile verilecektir.

7. Genel Hükümler

7.1. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "TİTİZOL" işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "TİTİZOL" için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "TİTİZOL"den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "TİTİZOL"in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

7.2. İşbu sözleşmeden doğan ihtilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacak ve İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

7.3. Taraflar, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda tarafların kendi veritabanlarında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini,karşı tarafı yemin teklifinden beri kıldıklarını ve bu maddenin HUMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.4. İşbu sözleşmede aksine hüküm bulunmayan hallerde, TİTİZOL.com Portal Hesap Sözleşmesi  uygulanacaktır.